Algemene voorwaarden

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit van Coffee to co
 • Artikel 3 – Algemene bepaling
 • Artikel 4 – Het aanbod
 • Artikel 5 – De overeenkomst
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 – Verlening herroepingsrecht voor producten bij niet informeren herroepingsrecht
 • Artikel 8 – Uitoefenen van herroepingsrecht
 • Artikel 9 – Ontbinden en opzegtermijnen
 • Artikel 10 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 11 – Overmacht
 • Artikel 12 – Garantie
 • Artikel 13 – Prijzen
 • Artikel 14 – Betaling en facturering
 • Artikel 15 – Levering
 • Artikel 16 – Klachten
 • Artikel 17 – Overdracht
 • Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 19 – Intellectueel eigendom
 • Artikel 20 – GegevensbeschermingArtikel 21 – Geheimhouding
 • Artikel 22 – Toepasselijk recht
 • Artikel 23 – Survival
 • Artikel 24 – Wijziging of aanvulling
Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: een Consument is een Wederpartij die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf;
Wederpartij: degene die door ondertekening van een Overeenkomst of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;
Derde(n): personen die geen partij zijn bij de Overeenkomst zijn;
Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming tussen Coffee to co en Wederpartij gericht op het leveren van Coffee to co en;
Partijen: Wederpartij en Coffee to co gezamenlijk;
Product(en): de thee, chocolade en bijbehorende artikelen welke Wederpartij bij Coffee to co afneemt in zowel abonnementsvorm als losse verkoop;
Schriftelijk(e): per e-mail, per fax, per post of via een fysiek document.

Artikel 2 – Identiteit van Coffee to co

Naam bedrijf: Coffee to co
Straatnaam en nummer: Piet Mondriaanlaan 401
Postcode en vestigingsplaats: 3812 GT Amersfoort
KvK nummer: 85004022
Vestigingsnummer: 000051084767

Artikel 3 – Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Coffee to co en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Coffee to co en Wederpartij.
Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
Coffee to co is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Coffee to co niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
Coffee to co behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Coffee to co weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Coffee to co onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De Wederpartij die handelt als Consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na:
Bij Consumentenkoop: de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen Derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.
Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn Producten welke een beperkte houdbaarheidsdatum hebben welke minder is dan 30 dagen en/of speciaal op maat zijn gemaakt voor de Wederpartij.
Indien een Wederpartij die handelt als Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht moet Wederpartij zorg dragen voor retourneren van het Product.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien Wederpartij geen Consument is.

Artikel 7 – Verlenging herroepingsrecht voor producten bij niet informeren herroepingsrecht

Indien Coffee to co Wederpartij de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, Overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien Coffee to co de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Wederpartij heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Wederpartij die informatie heeft ontvangen.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

Wederpartij zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Coffee to co verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Wederpartij.
Wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.

Artikel 9 – Ontbinding en opzegtermijnen

Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Coffee to co het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Coffee to co recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.
Wederpartij kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten en waarvan de proefperiode is verstreken, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.
Wederpartij kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten en waarvan de proefperiode is verstreken, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels.
Indien Wederpartij binnen de overeengekomen proefperiode de Overeenkomst opzegt, geldt een opzeggingstermijn van één maand.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

In geval Wederpartij een Consument is:

De totale aansprakelijkheid van Coffee to co is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Coffee to co voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Coffee to co.

 

In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:

Coffee to co is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Coffee to co voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Coffee to co.
Indien Coffee to co toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Coffee to co beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
Onder directe schade wordt verstaan:
Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Coffee to co aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
Wederpartij vrijwaart Coffee to co voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

 

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Coffee to co uit te keren bedrag.
Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
De totale aansprakelijkheid van Coffee to co is in ieder geval beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal 1000,- (duizend) euro.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Coffee to co meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen
Coffee to co vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering. Coffee to co is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
Coffee to co is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Coffee to co is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 11 – Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Coffee to co in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Coffee to co kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Coffee to co onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Coffee to co kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van leveranciers, stakingen, storingen en overige omstandigheden waardoor de levering vertraagd wordt.
Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Coffee to co niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang Coffee to co niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Coffee to co is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Coffee to co als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12 – Garantie

Coffee to co staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
De garantietermijnen voor de Producten van Coffee to co zijn 1 (één) maand.
De garantie geldt niet indien:
De geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Coffee to co en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13 – Prijzen

Alle bedragen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
Coffee to co behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Coffee to co behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Coffee to co in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Coffee to co niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 14 – Betaling en facturering

Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. De levering zal pas worden verzonden na betaling van de verschuldigde bedragen.
Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan door middel van een automatische incasso.
Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Coffee to co te melden.
Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Coffee to co gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Coffee to co gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Coffee to co op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Coffee to co direct opeisbaar.
Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 – Levering

De bestelling van een introductiebox zal direct plaatsvinden. De opvolgende boxen zullen maandelijks naar de abonnementsvorm worden geleverd.
Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Coffee to co kenbaar heeft gemaakt.
Als levering volstaat ook een ophaal bestemming welke door de pakketbezorger is aangegeven indien Wederpartij niet aanwezig was ten tijde van de levering op het bekend gemaakte adres.
Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Coffee to co zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Coffee to co.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Coffee to co tot het moment van bezorging en plaatsing bij de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Coffee to co bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien Wederpartij het Product zelf levert bij zijn relaties, werknemers of andere (natuurlijke) personen draagt zij zelf het risico van deze levering.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 16 – Klachten

Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Coffee to co terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
De Wederpartij dient Coffee to co in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Coffee to co is gemeld, wordt het Product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

Artikel 17 – Overdracht

Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van het geleverde gaat eerst op Wederpartij over wanneer al het door Wederpartij aan Coffee to co. uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, volledig is voldaan.
Coffee to co zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het Product. Wederpartij zal aan Coffee to co alle medewerking verlenen teneinde Coffee to co in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het Product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
De eigendom van alle door Coffee to co aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij Coffee to co zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Wederpartij de vorderingen van Coffee to co wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.
De Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Coffee to co of een door Coffee to co aan te stellen Derde om, in alle gevallen waarin Coffee to co haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Coffee to co zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 19 – Intellectueel eigendom

Coffee to co zal te allen tijde eigenaar blijven van alle aan Coffee to co toekomende intellectuele of industriële eigendomsrechten die reeds bestonden voor aanvang van de Overeenkomst, behalve als de Overeenkomst een overdracht van intellectuele of industriële eigendomsrechten inhoudt.
Coffee to co behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.

Artikel 20 – Gegevensbescherming

Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.
Wederpartij vrijwaart Coffee to co voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Wederpartij wordt gehouden of waarvoor Wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toerekenbaar zijn.

Artikel 21 – Geheimhouding

Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Partijen in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor Partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

Op Overeenkomsten tussen Coffee to co en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Coffee to co zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Coffee to co gevestigd is.

Artikel 23 – Survival

De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 10 (Aansprakelijkheid), artikel 19 (Intellectueel eigendom), artikel 21 (Geheimhouding), artikel 22 (Toepasselijk recht) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 24 – Wijziging of aanvulling

Coffee to co is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Coffee to co Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
Indien de wijziging Coffee to co de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft Wederpartij die handelt als Consument het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.